Tel. +372 444 8460 - E-mail info@adremparnu.ee

TOETUSED

Toetus KIKist energia- ja ressursiauditi läbiviimiseks

 

AS Adrem Pärnu sai 2019.aastal meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus” tegevuse „Energia- ja ressursiauditite läbiviimine” raames toetust, mille abil viiakse perioodil 18.01.2019 kuni 30.06.2019 ellu projekt AS Adrem Pärnu detailne energia- ja ressursiaudit”.

AS Adrem Pärnu viib projekti raames läbi oma tootmisprotsesside detailse energia- ja ressursiauditi. Projekti eesmärgiks on tõsta ettevõtte teadlikkust oma ressursikasutusest ning tuvastada meetmed ressursikasutuse tõhusamaks muutmiseks. Projekti tulemusena valmib detailne auditi lõpparuanne, mis sisaldab ka ülevaatliku auditi mahus vajalikku informatsiooni.

Toetus KIKist ressursitõhususe investeeringuks

AS Adrem Pärnu sai meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus” tegevuse „Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnoloogiasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine” raames toetust summas 70 274,50 eurot, mille abil viiakse perioodil 28.06.2019 – 31.03.2020 ellu projekt „AS Adrem Pärnu ressursitõhususe investeering“.

Projekti eesmärgiks on suurendada AS Adrem Pärnu tootmisprotsessi ressursitõhusust Pärnu tootmisüksuses lehtmetalli stantsimise ja painutuse operatsioonide lõikes. Antud investeeringuprojekti tulemusena on võimalik lehtmetalli tarbimise vähendamise ning tootmisprotsessis ressursside efektiivsema kasutamisega saavutada 10,1% ressursikasutuse paranemine.

Digidiagnostika toetus EASist 

Aktsiaselts Adrem Pärnu on saanud toetust projektile EU53429 Adremi digidiagnostika, mille tulemusel tõuseb Adrem Pärnu AS-i digitaliseerimis- ja automatiseerimisalast teadlikkus tootmise juhtimisel, et tarkvara toel tõhusamalt hallata ettevõtet läbivat nii info- kui ka materjalide voogu.